Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Personeelsbezwaren

Personeelsbezwaren

Hier volgt een korte toelichting op de wijze van behandeling van rechtspositionele bezwaarschriften van het personeel van de Universiteit van Amsterdam.

 • Procedure

  Inleiding

  De bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn zowel inhoudelijk als procedureel altijd leidend. De Algemene wet bestuursrecht is te raadplegen op de website www.overheid.nl.

  Bezwaarschrift

  Indien je het niet eens bent met een aan jou gericht besluit dat gevolgen heeft voor je rechtspositie, dan kun je daartegen binnen zes weken bezwaar maken. Je dient daartoe een bezwaarschrift in bij het College van Bestuur (CvB). Het bezwaarschrift bevat ten minste: je naam en adres, datum, gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt of een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. De afdeling Juridische Zaken neemt vervolgens namens het CvB de behandeling van je bezwaarschrift op zich.

  Ontvangst

  Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je bezwaarschrift. Aan jou zal worden gevraagd of je gehoord wilt worden omtrent je bezwaarschrift. Ook is het mogelijk dat je nadere informatie wordt gevraagd. Aan degene die het besluit heeft genomen, wordt verzocht de op de zaak betrekking hebbende stukken en een reactie op het bezwaarschrift in te dienen. Je ontvangt van die stukken en de reactie op het bezwaarschrift een afschrift.

  Hoorzitting

  Nadat je hebt aangegeven gehoord te willen worden en als daar naar het oordeel van de afdeling Juridische Zaken ook reden toe is, dan wordt zo spoedig mogelijk in afstemming met jou een datum voor een hoorzitting gepland. Voor de hoorzitting zal ook degene die het besluit heeft genomen, worden uitgenodigd. Partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door rechtshulpverleners. Indien je rechtshulp wilt, dien je die zelf in te schakelen. De hoorzitting is besloten.

  Tijdens de hoorzitting zal je door de zogenoemde ambtelijke commissie worden gehoord. Die commissie bestaat uit twee personen, veelal juristen van de afdeling Juridische Zaken, en zij kunnen worden ondersteund door een notulist. Degene die het horen leidt, mag niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het besluit waartegen je bezwaar hebt gemaakt.

  Indien je bezwaar hebt gemaakt tegen een ontslagbesluit, dan zal een externe adviescommissie je bezwaarschrift behandelen. Tijdens de hoorzitting zal je worden gehoord door die commissie, die bestaat uit een voorzitter en twee leden. Eén lid wordt voorgedragen door de gezamenlijke werknemersorganisaties; een tweede lid wordt voorgedragen door het College van Bestuur. Beide leden dragen gezamenlijk een voorzitter voor. De voorzitter dient iemand te zijn die niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De externe adviescommissie wordt administratief ondersteund door een jurist van de afdeling Juridische Zaken.

  Je kunt tijdens de hoorzitting je bezwaarschrift toelichten. Ook degene die het besluit heeft genomen of zijn vertegenwoordiger krijgt de gelegenheid zijn standpunt naar voren te brengen. De leden van de hoorcommissie zullen eventuele vragen stellen.

  Beslissing op bezwaar

  Na de hoorzitting zullen de leden van de ambtelijke commissie zich beraden over de vraag hoe het bezwaarschrift af te handelen en stelt een van de leden een conceptbeslissing op bezwaar op. Dit concept wordt aan het College van Bestuur voorgelegd. Vervolgens neemt het College van Bestuur een beslissing op het bezwaarschrift. Die beslissing krijg je toegestuurd.

  Indien je bent gehoord door een externe adviescommissie, dan zal de commissie na de hoorzitting advies uitbrengen aan het College van Bestuur over de vraag hoe het bezwaarschrift af te handelen. Op basis van dit advies zal het College van Bestuur een beslissing op bezwaar nemen. Indien daarbij wordt afgeweken van het gegeven advies dient de reden voor die afwijking te worden vermeld in de beslissing op bezwaar.

  Indien je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kun je daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Kosten

  De behandeling van een bezwaarschrift is gratis.

 • Samenstelling adviescommissie personeelsbezwaren
  • mr. J.W. Sentrop (voorzitter)
  • mw. mr. J.H. Leupen (lid aangewezen door vakorganisaties)
  • ​mw. mr. F.Y. van Arnhem-Chau of mw. mr. J.B. Groot Antink (lid aangewezen door CvB, tevens ambtelijke secretaris adviescommissie), mr. J.L. Dijkstra
 • Meer informatie

  Verdere informatie over de CAO Nederlandse Universiteiten en de overige voor het UvA-personeel geldende rechtspositieregelingen vinden UvA-medewerkers op de medewerkerssite.

 • Adressering

  Je kunt je bezwaarschrift sturen naar:

  • Universiteit van Amsterdam
   College van Bestuur
   t.a.v. Juridische Zaken
   Postbus 19268
   1000 GG Amsterdam