Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Onderzoek aan de UvA

Wetenschappelijke integriteit

Binnen de Universiteit van Amsterdam hebben alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen moeten daartoe altijd worden nageleefd.

Vertrouwenspersoon

Heeft u vragen over wetenschappelijke integriteit? Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen Wetenschappelijke integriteit van de UvA. Uw vragen en vermoedens van schending over wetenschappelijke integriteit worden vertrouwelijk behandeld.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Een van de middelen om de wetenschappelijke integriteit te toetsen, is het recht om een klacht in te dienen als (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schenden.

De Universiteit van Amsterdam heeft hiervoor een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit (2013) vastgesteld en een Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld die de klachten onderzoekt en daarover advies uitbrengt aan het College van Bestuur.

UvA-adviesrapport Wetenschappelijke integriteit

In september 2017 publiceerde de Werkgroep Wetenschappelijke Integriteit het adviesrapport 'Integriteitsbeleid en onderzoekscultuur Adviezen ter bevordering van integere wetenschapsbeoefening'. In dat rapport staan adviezen over beleid ter waarborging van de wetenschappelijke integriteit.

Lees het adviesrapport (in medewerkersomgeving)

Lees de samenvatting van het rapport

European Code of Conduct for Research Integrity

De European Code of Conduct for Research Integrity is voor de Europese onderzoeksgemeenschap als kader voor zelfregulatie binnen alle wetenschappelijke en onderwijsdisciplines en voor alle onderzoeksactiviteiten.

De in 2017 herziene Code benoemt de uitdagingen die voortkomen uit onder meer technologische ontwikkelingen, open science, citizen science en sociale media. De Europese Commissie ziet de Code als een referentiedocument voor wetenschappelijke integriteit binnen alle door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten. Ook is het een model voor organisaties en onderzoeks in heel Europa.

Lees de Gedragscode

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

De Universiteit van Amsterdam onderschrijft de principes uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (VSNU 2018). De code verplicht de wetenschapsbeoefenaar niet alleen tot naleving van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, maar verplicht hem ook al het mogelijke te doen om de naleving ervan in zijn academische omgeving te bevorderen en te handhaven.

Lees de Gedragscode

Een gezamenlijke Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit is van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek en wordt door de universiteiten van harte ondersteund. In de Gedragscode is onder meer bepaald dat bij een veronderstelde schending van wetenschappelijke integriteit alle onderzoeksgegevens en/of onderzoeksdata beschikbaar worden gesteld voor controle, onder de door het College van Bestuur vastgestelde vertrouwelijkheidscondities (Art. 3.2 norm 12a). De UvA hecht veel waarde aan deze bepaling en zal daarom afzien van de uitzonderingsbepaling genoemd in norm 12b van artikel 3.2, en geen gebruik maken van de hierin opgenomen mogelijkheid om delen van het wetenschappelijk onderzoek, inclusief de data, niet beschikbaar te stellen voor een eventueel onderzoek naar een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit. Over twee jaar zal de nieuw vastgestelde Gedragscode worden geëvalueerd. Hierbij zal speciale aandacht worden gegeven aan de toepassing van norm 12b.